Hồ câu Đông Hương thả trắm cỏ ngày 15.9.2016

Hồ câu cá Đông Hương thả trắm cỏ ngày 15.9.2016, số lượng trắm trắng hồ không báo là bao nhiêu, nên khô rõ anh em tham khảo để đánh. Nhưng thông thường những anh em hay đánh ở hồ này, báo khoảng 300kg mỗi tuần hồ cũng nhỏ và không to lắm, cá cũng nên đều, cứ mồi câu cá trắm hồ mà đập. Anh em xem thêm về hồ câu phương tâm thả chép ngày 14.9.2016.

Đông hương  bồi trắm 15.9.2016

##hồ đông hương thả cá 15.9.2016