Hồ câu sông hồng gia lâm thả trắm chép ngày 24.11.2016

Hồ câu cá sông hồng gia lâm hôm nay ngày 24/11 lại liên tục và liên tục về trăm cỏ to và chép to vậy kính mời và kính mời các cần thủ tới bắt về xin cảm ơn. Số cá trắm cỏ và chép hồ bồi cũng khá đẹp anh em nào đánh đầu cần thì đánh hồ nhỏ, cụ nào thích xa bờ đánh hồ to có nhiều sự lựa chọn cho các cụ. Anh em là mồi câu cá chép đánh trước mấy hôm sau làm mồi câu cá trắm cỏ sau, chép thời tiết này câu thì chuẩn quá còn j. Anh em xem thêm hồ câu đắc long thả 22 trắm đen chép ngày 24.11.2016.

Sông hồng gia lâm thả trắm cỏ chép 24.11.2016