Hồ câu sông quê bồi 400kg trôi ngày 8.8.2016

Thứ 2-8/8 trôi của nhà làm được, nhà hồ bồi 400kg cá trôi từ 2kg đến 3 kg 1 con. Xin kính các cần đến ủng hộ, số cá trôi đợt này bồi không to nhưng đẹp, chỉ 2 đến 3kg một em, nhưng ngon. Anh em đến ủng hộ hồ câu cá giải trí sông quê, hàng tuần sông quê vẫn thả cá đều, vào 2 ngày hàng tuần là thứ 2 và thứ 5. Nên lượng cá ở dưới hồ cũng khá nhiều. Anh em làm mồi câu cá trôi đánh xem sao. Các cụ xem thêm hồ câu cá vĩnh hoàng bồi 400kg trắm ngày 8.8.2016.

Sông quê thả trôi 8.8.2016

##Hồ sông quê thả cá trôi 8.8.2016